“އަހަންނަކީ ތިނަކުން އެކެއްގެ އެކުވެރިއެއް”

violence against women

 

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން “ގަރލްސް ލީޑް އިނީޝިއަޓިވް”ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން “ގަރލްސް ލީޑް އިނީޝިއޭޓިވް”ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ނަމޫނާ އަންހެން ބޭކަނބަލުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފި

ޢާންމު ޚިދުމަތްތައްދޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފިއެވެ. ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމުކުރާ މި ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އިފުތިތާހުކޮށްފި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އިޤުތިޞާދީގޮތުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، ރައްކާތެރިކަމާއި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި، ޢާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ޒިންމާދާރު މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީއާއި މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހާ ދެމެދު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީން ހިންގާ ރަންވޭލާ ކެމްޕޭނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހާ ދެމެދު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޮގަސްޓު 2017 ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

އޮގަސްޓު 2017 ގައި ޖުމްލަ 246 މައްސަލައެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް ކުއްޖެއް މަޙްރޫމު ނުކުރާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ވިދާޅުވެއްޖެ

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި “އަ ޕްރޮމިސް ޓު ޗިލްޑްރަން: ދެއަރ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލްބީންގ އިން ދަ އެސް.ޑީ.ޖީސް” ގެ ނަމުގައި އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވުނު ހައި-ލެވަލް އިވެންޓުގައިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ހިނގާ އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިޤުތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވުނު ހައި-ލެވަލް ރައުންޑް-ޓޭބަލް އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އިޤުތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވުނު ހައި-ލެވަލް ރައުންޑް-ޓޭބަލް އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ހައި-ލެވަލް ސައިޑް-އިވެންޓެއް ކޯ-ހޯސްޓުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އ.ދ.ގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ދިވެހިރާއްޖެ، އެސްޓޯނިއާ، ނައިޖީރިއާ، އަދި  އޮފީސް އޮފް ދަ ސްޕަޝަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އޮފް ދަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އޮންއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން އެކުލަވާލަމުންދާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ވެލިޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ވެލިޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައި ބޭއްވިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

1 ޖެނުއަރީ 2013 ން 31 މާރޗް 2013 ށް ހުށަހެޅިފައިވާ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް