“އަހަންނަކީ ތިނަކުން އެކެއްގެ އެކުވެރިއެއް”

violence against women

 

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ހިނގާ އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިޤުތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވުނު ހައި-ލެވަލް ރައުންޑް-ޓޭބަލް އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އިޤުތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވުނު ހައި-ލެވަލް ރައުންޑް-ޓޭބަލް އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އ.ދ.ގެ 72 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ހައި-ލެވަލް ސައިޑް-އިވެންޓެއް ކޯ-ހޯސްޓުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އ.ދ.ގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ދިވެހިރާއްޖެ، އެސްޓޯނިއާ، ނައިޖީރިއާ، އަދި  އޮފީސް އޮފް ދަ ސްޕަޝަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އޮފް ދަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އޮންއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން އެކުލަވާލަމުންދާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ވެލިޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ވެލިޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ވެލިޑޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައި ބޭއްވިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޮރ ސޯޝަލް ވަރކަރސް” ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުން ފާހަގަކޮށްފި

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރީންގެ ހުނަރާއި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ (އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިޖުތިމާޢީއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން “ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޮރ ސޯޝަލް ވަރކަރސް” ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރީންގެ ހުނަރާއި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން މިއަދު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. “ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޮރ ސޯޝަލް ވަރކަރސް” ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަނިޔާއިން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެކުލަވާލި ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ކުޑަކުދިންގެ ޚިޔާލާއި ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދައިގެން އެކުލަވާލި ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ކުޑަކުދިންގެ ޚިޔާލާއި ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ފޯރަމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންސް ފްރޭމްވަރކްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 އިން 2018 އަށް އެކަށައެޅި “ޖޮއިންޓް ވަރކްޕްލޭން” ގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ ފަރާތުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންސް ފްރޭމްވަރކް (އުންޑާފް) ގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ން 2018 އަށް އެކަށައެޅި “ޖޮއިންޓް ވަރކްޕްލޭން” ގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއިއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖުލައި 2017 ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ޖުލައި 2017 ގައި ޖުމްލަ 260 މައްސަލައެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ‘ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާސް އޮން ޖެންޑަރ’ ޕްރޮގްރާމް 22 ފަރާތަކުން ފުރިހަމަކޮށްފި

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބެންކުގެ އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން މިމަހު 8 އިން 14 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ‘ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާސް އޮން ޖެންޑަރ’ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުން މިއަދު ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

1 ޖެނުއަރީ 2013 ން 31 މާރޗް 2013 ށް ހުށަހެޅިފައިވާ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް